Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 – Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Consument/klant: de natuurlijke persoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden handelt en een overeenkomst op afstand aangaat met de onderneming;
2. Onderneming: de rechtspersoon, zoals nader onder artikel 2 geïdentificeerd, die goederen op afstand aan consumenten aanbiedt of elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitdrukkelijk gemachtigd is in naam en/of voor rekening van de rechtspersoon goederen op afstand aan consumenten aan te bieden;

  1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de onderneming georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van goederen, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  2. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument/klant en onderneming gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen (voorbeeld: mail, sms, brief, facebook of Whatsapp- bericht);
  3. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument/klant om binnen de herroepingstermijn af te zien van de overeenkomst op afstand;
  4. Herroeping termijn: de termijn waarbinnen de consument/klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  5.  Dag Wanneer tijdsperioden zijn uitgedrukt in kalenderdagen betekent dit alle dagen doorlopend van maandag tot zondag, wettelijke feestdagen inbegrepen;

                  Wanneer tijdsperioden zijn uitgedrukt in werkdagen betekent dit alle dagen van maandag tot en met vrijdag, wettelijke feestdagen uitgezonderd.

 

Artikel 2 – Identiteit van de onderneming

Maatschappelijke naam:
Atelier Bodeco BV - Ixora Flowers & Things
handelend onder de website: www.ixorawemmel.be

Maatschappelijke zetel en/of vestigingsadres:
Markt 66 - 1780 Wemmel

België

Ondernemingsnummer en BTW-identificatienummer: BE0824.443.481.

Per mail bereikbaar op weekdagen en zaterdag vanaf 10u tot 18u - behalve op woensdag & zondag.

E-mailadres: ixora@skynet.be

 

Artikel 3 – Aanvaarding algemene voorwaarden en Toepasselijkheid

De huidige site ( actuele winkel op de Markt 66 - 1780 Wemmel ) biedt de verkoop van bloemen, planten, cactussen, kaarsen, diffusers, glazen vazen, potterie, keukenartikelen, audio apparaten, accessoires, decoratie-objecten, .... aan.  De verwerving van een goed veronderstelt de aanvaarding door de consument/klant van het geheel van de huidige algemene voorwaarden.  De aanvaarding van deze algemene voorwaarden veronderstelt dat de consument/klant hiervoor de nodige juridische capaciteit heeft.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de onderneming en op elke tot stand gekomen overeenkomst ter plaatse of op afstand tussen onderneming en consument/klant.
Deze voorwaarden hebben steeds voorrang op de voorwaarden van de andere contractspartij.

 

Artikel 4 – Overeenkomst

Als er door de consument/klant opdracht wordt gegeven aan de onderneming om één of meerdere artikelen te kopen, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is, zijnde een koop ter plaatse. De overeenkomst komt tot stand als de betaling van de artikelen gebeurt is of wanneer de persoon een verkoop overeenkomst ondertekend.  De onderneming zal de consument/klant, na het plaatsen van de betaling of na het ondertekenen van de verkoop overeenkomst deze artikelen meegeven. Na de betaling van de artikelen is de onderneming niet meer aansprakelijk voor eventuele breuk of diefstal. Vanaf de betaling of ondertekening van de verkoopovereenkomst is de consument/klant hiervoor verantwoordelijk.

Als er door de consument/klant opdracht wordt gegeven aan de onderneming om één of meerdere artikelen te leveren, dan is er sprake van een overeenkomst die wettelijk bindend is, zijnde een koop op afstand. De overeenkomst komt tot stand als de bevestiging van de bestelling verstuurd is en de betaling uitgevoerd is  De onderneming zal de consument/klant, na het plaatsen van de bestelling, een ontvangstbericht toesturen dat een samenvatting van de order bevat. De goederen zelf worden pas verstuurd nadat het te betalen bedrag op onze rekening gestort is geweest of wij een bevestiging van onze betaalprovider hebben ontvangen. Indien er een bestelling is geplaatst door de klant en bevestigd wil dit niet zeggen dat de goederen dan meteen klaargemaakt worden voor vertrek. De betaling moet ook door de klant bevestigd worden en uitgevoerd zijn alvorens er sprake kan zijn van een aankoop door de klant. Zolang wij het te betalen bedrag niet ontvangen hebben kan er geen sprake zijn van aankoop door de klant en blijven de goederen eigendom van de zaak.

Door de in ontvangst name of het meenemen van de goederen erkent de consument/koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek.

Aanbod

De aangeboden producten staan vermeld in de catalogus gepubliceerd op de site. Deze producten worden aangeboden binnen de limieten van beschikbare voorraden. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving. Alle afbeeldingen, foto’s, tekeningen en specificatie (zoals gegevens betreffende kleur en afmetingen) op de website van de onderneming gelden slechts bij benadering. Zij zijn indicatief en kunnen geen aanleiding geven tot een schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. De consument/klant is ervan op de hoogte dat de kleur op een digitale afbeelding, in beperkte mate kan afwijken van de werkelijkheid.

Prijs

Alle prijzen zijn vermeld in euro, inclusief BTW en exclusief verzendingskosten.

Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De verkoper heeft het recht aankopen van verkeerd geprijsde artikelen te annuleren.

Betaling - Eigendomsvoorbehoud

Algemeen aanvaardt de onderneming in haar zaak de volgende betaalmethodes: cash, bancontact, visa, mastercard, maestro of in sommige gevallen een bankoverschrijving na het opmaken van een verkoop factuur. 

De onderneming behoudt zich het recht voor om bepaalde betalingsmethoden niet te aanvaarden voor een specifieke bestelling en te verwijzen naar andere betaalmethodes.

De producten blijven eigendom van de onderneming tot de integrale betaling van de aankoopprijs en desgevallend de leveringskosten op onze rekening gestort zijn.

Indien er een factuur opgemaakt wordt dient deze te zijn betaald binnen de 15 kalenderdagen na factuur datum. De uiterste betaaldatum staat ook steeds vermeld op de factuur. Betalingen na deze termijn van 15 dagen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 25%, alsmede een forfaitaire vergoeding van 25% op het factuurbedrag - met een minimum van 50,00 euro - als schadebeding.

Indien er na het ontvangen van onze factuur een aangepaste factuur dient opgemaakt te worden door een reden die buiten onze wil ligt, zal er een extra administratieve kost hiervoor aangerekend worden. Deze bedraagt standaard 10,00 euro - exclusief 21% btw.

 

Verzending indien nodig. 

Indien de consument/klant vraagt om zijn aangekochte goederen te laten leveren is dit steeds mogelijk mits hiervoor een meerkost te betalen. De prijs hiervoor zal afhangen van het leveringsadres en de hoeveelheid goederen. De aangekochte producten zullen worden verzonden via een koerier dienst, die zelf bepaalt wanneer de levering kan plaatsvinden. De meerprijs die hiervoor aangerekend zal worden zijn standaard tarieven van de koerier dienst zelf. Wij als onderneming Atelier Bodeco BV - Ixora Flowers & Things zijn niet verantwoordelijk voor het gevraagde of aangerekend tarief. Wij hebben daar als onderneming niets mee te maken. Het is enkel een service naar de consument/klant toe om deze extra dienst aan te bieden. Problemen omtrent - tarieven - levering zelf - breuk materiaal - laattijdig leveren - ... moet u zich rechtstreeks richten tot de koerier dienst zelf. Dit is een zelfstandig bedrijf waar wij geen eigenaar van zijn. 

De verkoper-onderneming garandeert dat de bestelling in goede staat wordt verzonden en dat aan de verzending van de producten veel zorg wordt besteed. Indien u bij ontvangst van de goederen toch enige schade vaststelt moet u dit binnen de 24 uur melden aan zowel de koerier dienst zelf als aan ons als verkoper-onderneming. Indien dit niet binnen deze termijn gebeurt kunnen zowel de koerier als wij de verkoper hiervoor niet meer aansprakelijk gesteld worden.

 

Artikel 5 – Herroepingsrecht en de voorwaarden en wijze van uitoefening

De consument/klant heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. (Art. VI.47§1- Boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming van het Wetboek van economisch recht).

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, dient de consument/klant de onderneming via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte te stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De consument/klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de consument/klant  het besluit de overeenkomst te herroepen aan de onderneming heeft meegedeeld, terug te zenden.

Tijdens de herroepingstermijn zal de consument/klant zorgvuldig omgaan met het goed en de verpakking. Hij zal het goed slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het goed wenst te behouden. De consument/klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de teruggestuurde goederen.

Teruggestuurde artikelen worden enkel geaccepteerd wanneer het goed met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de onderneming worden teruggestuurd per aangetekend zending of tegen ontvangstbewijs. Het ontvangstbewijs geldt als bewijs van datum. 
Bij terugzending van goederen draagt de consument/klant de verantwoordelijkheid voor beschadiging of verlies. Indien de vorige verplichtingen niet worden nagekomen verliest de consument/klant zijn herroepingsrecht.

Indien de consument/klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de rechtstreekse kosten van terugzending voor zijn rekening. 

Indien de consument/klant een bedrag betaald heeft, zal de onderneming dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch ten laatste binnen dertig (30) kalenderdagen na de terugzending of herroeping terugbetalen. Deze " Actie " kan ook niet in contant geld uitbetaald worden maar enkel gebruikt worden bij een aankoop op onze webshop en dit voor het vooropgestelde bedrag.

 

Artikel 6 – Overmacht

De onderneming is niet aansprakelijk indien en voor zover de niet-nakoming van haar verbintenissen het gevolg is van een geval van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid of iedere gebeurtenis buiten de wil van de onderneming om die door haar niet kon worden voorzien of vermeden.  Vertragingen bij of wanprestatie door toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van de onderneming, gebreken in hulp-of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als situaties van overmacht.

 

Artikel 7 – Klachtenregeling en geschillen

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen een termijn van 30 kalenderdagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de onderneming, nadat de consument/klant de gebreken heeft geconstateerd of kon constateren mits aandachtig nazicht van de ontvangen goederen. De klacht moet overgemaakt worden per aangetekende zending of tegen ontvangstbewijs. De datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs van tijdige klacht.

Bij de onderneming ingediende klachten worden binnen een redelijke termijn vanaf de datum van ontvangst beantwoord.

Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de onderneming binnen een redelijke termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en eventueel en indien mogelijk een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Op alle overeenkomsten tussen de onderneming en de consument/klant is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.
Alle geschillen die voortvloeien uit overeenkomsten tussen de onderneming en de consument vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank te Brussel.

 

Artikel 8 -  Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende of afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.

 

 

Let you inspire by Ixora Flowers & Things  at ixorawemmel.be      and boutikunique.com

Atelier Bodeco BV

Ixora Flowers & Things 

Boutikunique.com

Markt 66

1780 Wemmel

Tel + 32 2 460 52 04

ixora@skynet.be